Day6.字典

字典 创建 增加 删除 修改 查询 遍历

Day5.布尔元组字符串

数据类型-元组-字符串-布尔

Python数据类型-列表

Python数据类型-列表!!!

Day3.Python判断与循环语句

Python判断与循环语句!!!

Day2.Python变量和运算符

Python变量与运算符!!!

Day1.Python基本操作与格式规范

Python基本操作与格式规范!!!